เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562124
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562138
o39 แผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต732
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน123
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563135
แบบประเมิน LPA ปี 256351389
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563059
ประกาศนโยบายความเสี่ยง123
ข้อ o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562529
ข้อ o34 เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ปีงบประมาณพ.ศ.2563125
ข้อ o27 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปีงบประมาณ 2563131
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2563146
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ปีงบประมาณ 2563144
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563145
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี พ.ศ.2563125
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2563130
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563138
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563139
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลเนินสว่าง137
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ปีงบประมาณ 2562197

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB