เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบประเมิน LPA ปี 256353
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น031
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563122
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563117
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลเนินสว่าง116
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม120
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบีิหารส่วนตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร120
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น119
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง174
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี075
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล044
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล044
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล046
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ041
มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม037
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม044
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ041
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี042
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน041
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร047

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB