เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง162
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี067
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล038
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล038
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล039
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ036
มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม032
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม038
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ035
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี036
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน035
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร037
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต035
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี041
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร041
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1101
มาตรการป้องกันการรับสินบน-ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง1122
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต194
การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล185
ITA1104

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB