เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 256213
o39 แผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต72
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน13
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563110
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563043
ประกาศนโยบายความเสี่ยง17
ข้อ o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.256253
ข้อ o34 เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ปีงบประมาณพ.ศ.256313
ข้อ o27 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปีงบประมาณ 256313
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2563127
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ปีงบประมาณ 2563126
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563126
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี พ.ศ.256319
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2563113
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563126
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563123
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลเนินสว่าง123
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ปีงบประมาณ 2562182
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2562059
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี082

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB