เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562120
o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562135
o39 แผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต727
o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน121
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563131
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563057
ประกาศนโยบายความเสี่ยง121
ข้อ o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562524
ข้อ o34 เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ปีงบประมาณพ.ศ.2563120
ข้อ o27 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปีงบประมาณ 2563125
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2563144
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ปีงบประมาณ 2563142
การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563142
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี พ.ศ.2563123
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2563127
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563137
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563134
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลเนินสว่าง135
ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ปีงบประมาณ 2562193
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม165

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB