นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
056-856-100

ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 5,497 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 ก.ค. 63ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
30 มิ.ย. 63o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 แชร์  
30 มิ.ย. 63o39 แผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต แชร์  
29 มิ.ย. 63o40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
22 มิ.ย. 63แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 แชร์  
28 เม.ย. 63การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 แชร์  
25 ต.ค. 62ประกาศนโยบายความเสี่ยง แชร์  
10 ต.ค. 62ข้อ o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
1 ต.ค. 62ข้อ o34 เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ปีงบประมาณพ.ศ.2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ข้อ o27 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี พ.ศ.2563 แชร์  
1 ต.ค. 62 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2563 แชร์  
1 ต.ค. 62กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้างเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
1 ต.ค. 62กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลเนินสว่าง แชร์  
26 ก.ค. 62ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
26 มิ.ย. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 38 รายการ
เปลี่ยนภาษา