นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 39,057 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ แชร์  
5 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
8 ม.ค. 64การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี พ.ศ.2564 แชร์  
6 ม.ค. 64ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน แชร์  
9 ต.ค. 63คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
2 ต.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน แชร์  
16 ก.ค. 63ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
30 มิ.ย. 63แผนปฏิบัติกรป้องกันการทุจริต แชร์  
30 มิ.ย. 63รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 แชร์  
29 มิ.ย. 63รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน แชร์  
22 มิ.ย. 63แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563 แชร์  
28 เม.ย. 63การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 แชร์  
25 ต.ค. 62ประกาศนโยบายความเสี่ยง แชร์  
10 ต.ค. 62ข้อ o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 แชร์  
1 ต.ค. 62ข้อ o34 เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ปีงบประมาณพ.ศ.2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ข้อ o27 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 43 รายการ
เปลี่ยนภาษา