เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2563 ประจำปีงบ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
งบแสดงผลรายงานสถานะทางการเงินรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รายงานการเงินประจำเดือนอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
แผนดำเนินงานประจำปี 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปี 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานงบการเงินประจำปีอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่2 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการประจำปีและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชนเมือง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำงบประมาณ พ.ศ.2563ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
มาตราฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/40 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB