เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่9 เริ่มจากทางแยกบ้านนายสุวิท เมืองทอง ถึงบ้านนายสุเมศ มาชื่นอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่6 เริ่มจากหน้าบ้านนายวรพล ฟากวิไล ถึงบ้านนายสมยศ ตันหยงทองอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
อบต.ท้ายทุ่ง ตั้งตู้ปันสุขร่วมแบ่งปัน อบต.ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์เดือนมิถุนายน 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ตู้ปันสุขแบ่งปันน้ำใจสู่พี่น้อง องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนน แบบ LED ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ วัตต์ และ โคมไฟ สปอร์ตไลท์ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ซ่อมไฟรายทาง หมู่ที่ 13อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ทาสีอาคารสถานที่ศูนย์เด็กเล็กฯอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
อุบัติเหตุรถยนต์อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายวิเชียร จุลพันธ์ นายก อบต.ท่าบัว มอบหมาย จพง.ป้องกันฯ และผู้ช่วยนายช่างโยธา ออกสำรวจผู้ประสบวาตภัย เพื่อประเมินพร้อมให้การช่วยเหลือและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัวอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถมดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ และรั้ว - ประตู บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๓ ต.วังตะกู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตะพานหิน ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตะพานหิน พร้อมด้วยคณะกรรมการชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
ซ่อมไฟรายทางและส่งน้ำหมู่ที่ 10อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.75MB