เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
องค์ความรู้-หลักธรรมภาบาล525 พ.ค. 63
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก718 พ.ค. 63
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน618 พ.ค. 63
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง918 พ.ค. 63
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ. 2563618 พ.ค. 63
มาตรการตรวจสอบการปฎิัติงานของจาหน้าที่ตามมาตรฐานการปฎิบัติงานของน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร198 พ.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่2)1421 เม.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง277 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ1096 ม.ค. 63
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี4929 ต.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4729 ต.ค. 62
กิจกรรมลงหินซ่อมแซม9723 ต.ค. 62
อบรมดูแลเครื่องพ่นยุง4317 ก.ย. 62
โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านเนินขวาง8630 ส.ค. 62
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันแม่ ประจำปี 25626712 ส.ค. 62
โครงการธนาคารขยะ4824 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562)573 ก.ค. 62
โครงการประชาคมหมู่บ้าน14926 มิ.ย. 62
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256112326 มิ.ย. 62
จริยธรรมของข้าราชการ8817 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB