เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 62 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล323 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564623 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 25641227 ต.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษี ประจำปี 25641827 ต.ค. 63
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 25641827 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อการลด คัดแยกการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยในชุมชน388 ต.ค. 63
การรณรงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองพิจิตร489 ก.ย. 63
ขอความร่วมมือแต่งกายแบบไทยในการปฎิบัติราชการ2021 ส.ค. 63
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่จะประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563384 ส.ค. 63
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง632 ก.ค. 63
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563392 ก.ค. 63
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)379 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)289 มิ.ย. 63
องค์ความรู้-หลักธรรมภาบาล3525 พ.ค. 63
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก4118 พ.ค. 63
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน2818 พ.ค. 63
เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง3718 พ.ค. 63
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีพ.ศ. 25633818 พ.ค. 63
มาตรการตรวจสอบการปฎิัติงานของจาหน้าที่ตามมาตรฐานการปฎิบัติงานของน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร728 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.75MB