เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่


1. งานบริหารทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน
5. งานสังคมสงเคราะห์
6. งานบริหารงานบุคคล
7. งานกฎหมายและคดี
8. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
5. งานธุรการ


1. งานบริหารทั่วไป
2. งานก่อสร้าง
3. งานออกแบบและควบคุม อาคาร
4. งานสาธารณูปโภค
5. งานผังเมือง


1. งานบริหารงานการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

0.02s. 0.50MB