นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
056-856-100

ออนไลน์ 164 คน

เยี่ยมชม 5,489 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชน
5. งานสังคมสงเคราะห์
6. งานบริหารงานบุคคล
7. งานกฎหมายและคดี
8. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
5. งานธุรการ

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานก่อสร้าง
3. งานออกแบบและควบคุม อาคาร
4. งานสาธารณูปโภค
5. งานผังเมือง

1. งานบริหารงานการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เปลี่ยนภาษา