นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 121 คน

เยี่ยมชม 27,098 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีสุขภาพแข็งแรง แบ่งปันความรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร "ยุทธศาสตร์

1.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรสินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง
4.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
เปลี่ยนภาษา