เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี
มีสุขภาพแข็งแรง แบ่งปันความรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร "ยุทธศาสตร์


1.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรสินค้าข้าวแบบพึ่งพาตนเองและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอพียง
4.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
0.02s. 0.50MB