เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวิชาญ ยอดฉุน

  นายกอบต.ยางนอน

 • นายสมควร เสาหงษ์

  รองนายกอบต.ยางนอน

 • นายอคนิตย์ เถาวัลย์

  รองนายกอบต.ยางนอน

 • นายดำเนิน จันทะคา

  เลขานุการนายกอบต.ยางนอน0.01s. 0.50MB