เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายวิชาญ ยอดฉุน

  นายก อบต.เนินสว่าง

 • นายสมควร เสาหงษ์

  รองนายก อบต.เนินสว่าง

 • นายอคนิตย์ เถาวัลย์

  รองนายก อบต.เนินสว่าง

 • นายดำเนิน จันทะคา

  เลขานุการนายก อบต.เนินสว่าง0.02s. 0.50MB