นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 27,091 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางญาณิศา อินทร์เมือง

  ปลัดอบต.เนินสว่าง

  094-6368569

 • นางอักษร ฟักศรี

  รองปลัดอบต.เนินสว่าง

  086-4456209สำนักปลัด

 • นางมาลัย เพ็ญวิจิตร

  หัวหน้าสำนักปลัด

  095-6423484

 • นางสาวสานิตรี สุพลจิตร

  นักทรัพยากรบุคคล

  090-9409504

 • นางจรรยา สิงห์กลิ่น

  นักพัฒนาชุมชน

  086-4475972

 • นางกัญญ์วรา ฟองชัย

  นักวิเคราะห์ฯ

  0805120403

 • นายเสรี ครองบุญ

  ผช.จพง.ธุรการ

  084-4943434

 • นางสาวศิริวราพร พึ่งนาม

  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

  088-2921270

 • นายคงเดช บัวดี

  พนักงานขับรถ

  062-2234875

 • นางสาวกมลวรรณ จันทรโสทร

  คนงานทั่วไป

  086-3538773

 • -ว่าง-

  แม่บ้าน

กองคลัง

 • นางอัจจิมา ฟักศรี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  088-2921265

 • นางสาวอมรรัตน์ เจริญสุข

  นักวิชาการเงินและบัญชี

  099-4939470

 • นางสาวขวัญใจ เรเรือง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  088-1457346

 • นางสาวนลินรัตน์ จันทรมณี

  นักวิชาการพัสดุ

  089-9070567

 • นางสาวก้องกิดากร มิ่งสมร

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

  085-0504646

 • นางสาวนพรัตน์ บุญชู

  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

  089-7048430

 • นางสาวเกษรา สวนเศรษฐ

  ผช.นักวิชาการเงินฯ

  087-1996675

 • นางสาวศิริรัตน์ ผังดี

  ผช.นักวิชาการพัสดุ

  087-3136491

กองช่าง

 • นายมนตรี รุ่งอินทร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  089-9609700

 • นายนเรศ อ่อนเกิด

  นายช่างโยธา

  088-4294256

 • นางสาวณิชาภา อินรัญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  088-5893968

กองการศึกษาฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวธนัญญาณ์ โทสุวรรณ

  นักวิชาการศึกษาฯ

  083-0509119

 • นางสาวอรจิรา จันทร

  ครู

  083-0684523

 • นายสิทธิกร ชูจิตร

  ผช.จพง.ธุรการ

  094-6014222

 • นางสาวกาญจนศิริ พรมจิ๋ว

  ผู้ดูแลเด็ก

  087-5219408

 • นางสาวต้องใจ จีจู

  ผู้ดูแลเด็ก

  094-7721196

 • นางสาวเจนจิรา กันน้อย

  พนักงานจ้างเหมา

  087-5740603เปลี่ยนภาษา