เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางญาณิศา อินทร์เมือง

  ปลัดอบต.เนินสว่าง

 • นางอักษร ฟักศรี

  รองปลัดอบต.เนินสว่างสำนักปลัด

 • -ว่าง-

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวสานิตรี สุพลจิตร

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางจรรยา สิงห์กลิ่น

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางกัญญ์วรา ฟองชัย

  นักวิเคราะห์ฯ

 • นายเสรี ครองบุญ

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นางสาวศิริวราพร พึ่งนาม

  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

 • นายคงเดช บัวดี

  พนักงานขับรถ

 • นางสาวกมลวรรณ จันทรโสทร

  คนงานทั่วไป

 • นางละออ ชัยชะนะ

  แม่บ้าน

กองคลัง

 • นางอัจจิมา ฟักศรี

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวอมรรัตน์ เจริญสุข

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวขวัญใจ เรเรือง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวนลินรัตน์ จันทรมณี

  นักวิชาการพัสดุ

 • นางสาวก้องกิดากร มิ่งสมร

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • นางสาวนพรัตน์ บุญชู

  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

 • นางสาวเกษรา สวนเศรษฐ

  ผช.นักวิชาการเงินฯ

 • นางสาวศิริรัตน์ ผังดี

  ผช.นักวิชาการพัสดุ

กองช่าง

 • นายมนตรี รุ่งอินทร์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายนเรศ อ่อนเกิด

  นายช่างโยธา

 • นางสาวณิชาภา อินรัญ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองการศึกษาฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวธนัญญาณ์ โทสุวรรณ

  นักวิชาการศึกษาฯ

 • นางสาวอรจิรา จันทร

  ครู

 • นายสิทธิกร ชูจิตร

  ผช.จพง.ธุรการ

 • นางสาวกาญจนศิริ พรมจิ๋ว

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวต้องใจ จีจู

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวเจนจิรา กันน้อย

  พนักงานจ้างเหมา

0.02s. 0.75MB