เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 9 ก.ค. 05 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
แชร์

เอกสารทั้งหมด 17 ชุด

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป.docx40.16 KB
2.-แผนงานรักษาความสงบ.docx36.01 KB
3.-แผนงานการศึกษา.docx37.66 KB
4.-แผนงานสาธารณสุข.docx42.38 KB
5.-แผนงานสังคมสังคมสงเคราะห์.docx33.14 KB
6.แผนงานเคหะและชุมชน.docx61.78 KB
7.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง.docx46.96 KB
8.-แผนงานศาสนาวัฒนธรรม.docx43.73 KB
9.แผนงานอุตสาหกรรมฯ.docx197.33 KB
10.ผนงานเกษตร.docx50.69 KB
11.แผนงานงบกลาง.docx33.68 KB
12 แบบ ผ 03 บัญชีคุรุภัณฑ์ (61-65).docx50.60 KB
คำนำ.doc39.50 KB
ประกาศแผน5ปี.doc38.50 KB
ส่งแผน 63.doc46.00 KB
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป.doc297.00 KB
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. 61-65.doc398.50 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.02s. 0.50MB