เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 9 ก.ค. 62 หมวดหมู่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
แชร์

เอกสารทั้งหมด 18 ชุด

แผนงานบริหารงานทั่วไป40.16 KB
แผนงานรักษาความสงบ.36.01 KB
แผนงานการศึกษา37.66 KB
แผนงานสาธารณสุข42.38 KB
แผนงานสังคมสังคมสงเคราะห์33.14 KB
แผนงานเคหะและชุมชน61.78 KB
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง46.96 KB
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม43.73 KB
.แผนงานอุตสาหกรรมฯ.197.33 KB
.ผนงานเกษตร50.69 KB
แผนงานงบกลาง33.68 KB
แบบ ผ 03 บัญชีคุรุภัณฑ์ (61-65)50.60 KB
ประกาศแผน5ปี.38.50 KB
ข้อมูลทั่วไป297.00 KB
รายงานการประชุมประชาคมแผนพัฒนา 5 ปี.pdf1.53 MB
รายงานการประชุมคณะกรรมการแผน 1.pdf516.40 KB
รายงานการประชุมคณะกรรมการแผน 2.pdf230.13 KB
รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน.pdf407.31 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนพัฒนาท้องถิ่น

0.01s. 0.50MB