นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 99 คน

เยี่ยมชม 39,048 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ม.ค. 64ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 แชร์  
9 ต.ค. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) 2562 แชร์  
8 ต.ค. 63ประกาศการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารงานบุคคล แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดการลา แชร์  
1 ต.ค. 63มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินปการปฏิบัติงาน แชร์  
4 ก.ย. 63เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา