เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)112
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (2564-2566) 19
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566119
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-256642
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-256641
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25661541
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566182
ตัวอย่างแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-256611438
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 /2563435
ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล135
ควบคุมภายใน อบต.เนินสว่าง1844
แผนจัดหาพัสดุปี 2563132
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/25638126
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563018
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 18326
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2563)194
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง6131
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562120
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหหารส่วนตำบล119
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562430

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB