นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 47 คน

เยี่ยมชม 39,097 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64คู่มือการปฏิบัติงาน แชร์  
11 ม.ค. 64คู่มือการเลื่อนระดับชำนาญการ แชร์  
8 ม.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
8 ม.ค. 64มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ แชร์  
4 ม.ค. 64คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง แชร์  
17 ส.ค. 63บันทึกข้อตกลง แชร์  
13 มิ.ย. 62มาตรการการใช้ดุลพินิตและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
7 ม.ค. 62มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต แชร์  
7 ม.ค. 62แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา