เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2563115
บันทึกข้อตกลง18
คู่มือการจัดทำหรือปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566125
ข้อมูลสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563124
คู่มือการปฏิบัติงาน-อปท015
คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายขาราชการรักษาราชการแทน936
รายงานผล การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ. 25621121
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562121
คำสั่งแต่งต้งรักษาราชการแทน117
มาตรการการใช้ดุลพินิตและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี15
สถิติการให้บริการ-ปีงบประมาณ-61175
การร้องเรียน-ร้องทุกข์-พ.ศ.-2561179
มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง1077
คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา173
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี168
การประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ16
มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต020
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต115
คำสั่งการมอบอำนาจนายกให้แก่รองนายกฯ114
คำสั่งมอบหมายงาน520

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB