นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 27,094 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
ตำบลเนินสว่างเดิมรวมอยู่กับตำบลโพธิ์ประทับช้าง อยู่ในเขตการปกครองของ อ.สามง่าม ต่อมาแยกเป็น อ.โพธิ์ประทับช้าง และ ต.เนินสว่างก็ได้แยกตำบลเป็น ต.เนินสว่าง

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง อยู่ห่างจากอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ไปทางด้านตะวันตก ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดพิจิตร ไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลดงเสือเหลือง, ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ตำบลเนินสว่าง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 14 หมู่บ้าน และมีสถานที่สำคัญภายในตำบล ได้แก่ โรงเรียน ศาสนสถาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ


ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลเนินสว่าง มีลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ดอนประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่ราบประมาณ 57 เปอร์เซ็นต์และพื้นที่ลุ่มประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ขนาดใหญ่ มีลำคลองไหลผ่านสองสาย คือ คลองเนินสว่างและคลองห้วยหอย ซึ่งปัจจุบันมีสภาพแคบและตื้นเขินมาก มีหนองน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก ประมาณ 7 แห่ง ไม่มีน้ำไหลผ่าน


ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลนินสว่างมีลักษณะภูมิอากาศ ร้อนชื้น


จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านเนินขวาง 383379762214
2บ้านสระมณี 221229450133
3บ้านหนองคล้า 16416032496
4บ้านหนองบัว 17716734497
5บ้านมาบมะไฟ 252250502157
6บ้านหนองสะแก 317344661211
7บ้านเนินพลวง 241235476134
8บ้านหนองขำ 321340661218
9บ้านหนองโตก 248261509170
10บ้านมะรื่นคอด 226233459107
11บ้านหนองปลาดุก147150297101
12บ้านมาบสว่าง 13313326696
13บ้านหนองปลิง 9310119459
14บ้านสวนเจริญ198187385128
รวม3,121 3,169 6,2901,921

(อ.โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร ณ เดือนกันยายน 2559)

เปลี่ยนภาษา