เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคมขนส่ง

ข้อมูล อบต.เนินสว่าง (ส่วนโยธา) ณ วันที่ พฤษภาคม 2559โทรศัพท์

ในตำบลเนินสว่างไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากใช้โทรศัพท์เดลื่อนที่ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ตำบลเนินสว่าง มีที่ทำการไปรษณีย์ตำบล จำนวน 1 แห่ง อยู่ที่หมู่ 14 บ้านสวนเจริญ
0.01s. 0.50MB