นายวิชาญ ยอดฉุน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง
086-441-3746

ออนไลน์ 205 คน

เยี่ยมชม 27,095 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคมขนส่ง

ข้อมูล อบต.เนินสว่าง (ส่วนโยธา) ณ วันที่ พฤษภาคม 2559

คลิกภาพเพื่อดูภาพขยาย
คลิกภาพเพื่อดูภาพขยาย
คลิกภาพเพื่อดูภาพขยาย


โทรศัพท์

ในตำบลเนินสว่างไม่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากใช้โทรศัพท์เดลื่อนที่


ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ตำบลเนินสว่าง มีที่ทำการไปรษณีย์ตำบล จำนวน 1 แห่ง อยู่ที่หมู่ 14 บ้านสวนเจริญ


การไฟฟ้า

ประชาชนในตำบลเนินสว่างมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน อัตราการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 98 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่ทางการเกษตรบางแห่งที่อยู่ห่างไกลซึ่งระบบไฟฟ้ายังไม่เข้าถึง


การประปา

ในตำบลเนินสว่างมีประปาเพียงพอทุกหมู่บ้าน

เปลี่ยนภาษา