เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม


การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ( หมู่ที่ 1,3,7,12,14 )
- โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส) 4 แห่ง ( หมู่ที่ 1,7,12,14 )
- ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลเนินสว่าง 1 แห่ง ( หมู่ที่ 4)


การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 , 14
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100


การนับถือศาสนา
ศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์
วัด 10 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 10, 12


ประเพณี และงานประจำปี
ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งจะจัดในช่วง อาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น - ปราชญ์ชาวบ้าน เช่น จักรสาน, หมอนวด
4 สินค้าพื้นเมือง ตุ๊กตาออมสิน หมู่ที่ 1 บ้านเนินขวาง0.02s. 0.50MB