เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ประชาชนในตำบลเนินสว่างมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน อัตราการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 98 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่ทางการเกษตรบางแห่งที่อยู่ห่างไกลซึ่งระบบไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงการประปา

ในตำบลเนินสว่างมีประปาเพียงพอทุกหมู่บ้าน
0.01s. 0.50MB